Parkeren bij de dojang

De parkeerplaats bij de dojang is eigendom van het naastgelegen kinderdagverblijf. Omdat onze leden en ouders hier hun auto’s parkeren, is er vaak geen ruimte meer voor de ouders die hun kinderen op komen halen van het kinderdagverblijf. Dat geldt met name op werkdagen tussen 17.00 uur en 19.00 uur. Daarom willen wij jullie vragen zoveel mogelijk jullie auto elders te parkeren. Dat kan in de parkeerhavens van de Trompstraat, bij de kerk aan de Alteveerstraat of bij de winkels.

Bedankt alvast voor jullie medewerking.

Nieuwe trainingscollectie beschikbaar!

In samenwerking met DD sport is er een webshop beschikbaar gesteld om onze nieuwe trainingscollectie te bestellen. Het bestellen, betalen en ophalen loopt via DD sport, het bedrukken van het materiaal is inbegrepen in de prijs.

Klik hier om de webshop te openen!

Aankondiging Algemene ledenvergadering

Beste leden,

op dinsdag 11 april van 20.00 – 22.00 uur zal de algemene ledenvergadering zijn, wij nodigen jullie hierbij allemaal van harte uit.
De vergadering zal plaatsvinden in de dojang.

Hierbij de agenda:

1. Opening
2. Notulen vorige ALV
3. Verslagen trainingsgroepen / activiteitencommissie 2022
4. Ledenadministratie 2022
5. Financieel verslag boekjaar 2022

PAUZE

6. Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar: Thomas Jones
Kandidaat: Wesley Gerding
– Eventuele andere (tegen)kandidaten dienen zich tenminste 24 uur voor aanvang van deze vergadering te melden bij het secretariaat.
– Ouders van jeugdleden zijn op deze vergadering van harte welkom, zij hebben echter geen stemrecht. Echter wordt uw mening c.q. opmerkingen als ouder zeker op prijs gesteld.
7. Ontwikkeling Sidokwan en activiteiten
8. Contributie
9. Rondvraag
10. Sluiting