Voorwaarden

1. Contributie

Inning van de contributie zal maandelijks en wel in de eerste week van de maand plaatsvinden middels automatische incasso. Hiertoe dient u de machtigingskaart volledig ingevuld tezamen met het inschrijfformulier in te leveren.

De contributiegelden bedragen:
Little Tigers € 12,75
Pupillen t/m 10 jr. € 12,75
Aspiranten 11 t/m 14 jr. € 17,75
Junioren 15 t/m 17 jr. € 20,75
Senioren 18 jr. e.o. € 22,75
UFW Kickbag / Boxing € 22,75
Hapkido 2x p/w
16 t/m 17 jr.
€ 20,75
Hapkido 2x p/w
18 jr  e.o.
€ 22,75
Donateur Per jaar € 55,00

 
Bij de eerste betaling wordt eenmalig € 7,50 inschrijfgeld geïnd. De contributie wordt het gehele jaar door geïnd, dus ook tijdens de vakanties en wanneer de sporter niet deelneemt aan enige trainingen.

2. Beëindiging lidmaatschap

Beëindiging van een lidmaatschap door het lid geschiedt door opzegging. Opzegging dient per brief te geschieden. De brief dient gericht te worden aanSidokwan ledenadministratie, Trompstraat 1A, 7907 AR Hoogeveen, met vermelding van naamadres en datum ingang beëindiging. Wij bieden ook de mogelijkheid om middels email je opzegverzoek in te dienen. De opzegtermijn bedraagt tenminste één volle, aaneengesloten kalendermaand voor de datum waarop het lidmaatschap afloopt.

3. Incassokosten

Indien de contributie niet wordt voldaan, komen alle eventuele kosten, waaronder o.a. incassokosten, geheel voor uw rekening.

4. Lidmaatschap TBN

Ieder nieuw lid van Sidokwan wordt automatisch lid van Taekwondo Bond Nederland (TBN). Dit geldt natuurlijk niet voor beoefenaars van UFW Kickbag / Boxing en Hapkido. Met het lidmaatschap heeft men het recht om deel te nemen aan de bondsactiviteiten en -examens.

De bondscontributies, die rechtstreeks aan de bond betaald dienen te worden, kunnen hier worden gevonden: https://www.taekwondobond.nl/ledenadministratie-info/

Inschrijfgeld nieuwe leden € 7,50

5. Algemeen

 • De sportkleding bestaat bij Taekwondo uit een wit taekwondo pak (dobok). Deze zal tijdens trainingen c.q. wedstrijden gedragen moeten worden.
  Arm-, been- en kruisbeschermers zijn verplicht.
 • Het dragen van sieraden e.d. is tijdens de trainingen en wedstrijden niet toegestaan.
 • De sporter is verplicht om voor de trainingen/wedstrijden zijn voeten te wassen.
  Nagels dienen geknipt te zijn.
 • Sidokwan is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade van of aan goederen van sporters.
 • Vakanties vallen zo veel mogelijk met de schoolvakanties samen.

 5. Toestemmingsverklaring taekwondovereniging  Sidokwan

Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij je graag informeren over de vereniging, sportactiviteiten en aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we toernooien, wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes van jou op onze website www.sidokwan.nl en social media plaatsen.

Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen:

 • Mij benaderen voor sportieve activiteiten van derden, bijvoorbeeld toernooien bij andere verenigingen.
 • Publiceren van bijvoorbeeld mijn wedstrijduitslagen op onze website, regionale krant of social media.(Deze gegevens worden mogelijk wel zelfstandig door de taekwondobond gepubliceerd. De vereniging staat daar buiten.)
 • Het noemen van mijn naam in wedstrijdverslagen op de website of social media.
 • Publiceren van foto’s en/of filmpjes van mij op de website of social media. Bij foto’s worden in principe geen namen genoemd, maar wanneer het gaat om bijvoorbeeld het voorstellen van een vrijwilliger of het winnen van een prijs mag mijn naam genoemd worden.
 • Mijn naam, emailadres en telefoonnummer(s) via de afgeschermde website en app van de vereniging beschikbaar te stellen zodat andere leden contact met mij kunnen opnemen.
 • Mij na beëindiging van mijn lidmaatschap te benaderen voor bijvoorbeeld de clubkampioenschappen of een reünie of bijzondere gebeurtenis.

Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.

Zie formulier op www.sidokwan.nl/formulieren gepubliceerd.

En overhandig dit formulier aan de trainer