Aankondiging Algemene ledenvergadering

Beste leden,

op dinsdag 11 april van 20.00 – 22.00 uur zal de algemene ledenvergadering zijn, wij nodigen jullie hierbij allemaal van harte uit.
De vergadering zal plaatsvinden in de dojang.

Hierbij de agenda:

1. Opening
2. Notulen vorige ALV
3. Verslagen trainingsgroepen / activiteitencommissie 2022
4. Ledenadministratie 2022
5. Financieel verslag boekjaar 2022

PAUZE

6. Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar: Thomas Jones
Kandidaat: Wesley Gerding
– Eventuele andere (tegen)kandidaten dienen zich tenminste 24 uur voor aanvang van deze vergadering te melden bij het secretariaat.
– Ouders van jeugdleden zijn op deze vergadering van harte welkom, zij hebben echter geen stemrecht. Echter wordt uw mening c.q. opmerkingen als ouder zeker op prijs gesteld.
7. Ontwikkeling Sidokwan en activiteiten
8. Contributie
9. Rondvraag
10. Sluiting