Informatie m.b.t. ALV 2024

Op woensdag 24 april 2024 zal vanaf 19.00 uur de Algemene Leden Vergadering zijn. Op deze avond zullen alle trainingen vervallen. Leden en ouders/verzorgers zijn van harte welkom om de vergadering bij te wonen!

Agenda:

 1. Opening
 2. Notulen vorige ALV
 3. Verslagen trainingsgroepen / activiteitencommissie 2023
 4. Ledenadministratie 2023
 5. Financieel verslag boekjaar 2023
 6. Bestuursverkiezing
  • Aftredend en herkiesbaar: Larry Meyer
  • Aftredend en herkiesbaar: Johnny Kielema
  • Eventuele andere (tegen) kandidaten dienen zich tenminste 24 uur voor aanvang van deze vergadering te melden bij het secretariaat.
  • Ouders van jeugdleden zijn op deze vergadering van harte welkom, zij hebben echter geen stemrecht. Echter wordt uw mening c.q. opmerkingen als ouder zeker op prijs gesteld.
 7. Ontwikkeling Sidokwan en activiteiten en mededelingen
  • In het jaar 2025 bestaat Sidokwan 40 jaar
  • Benoeming ereleden en lid van verdienste
 8. Contributie
  • Bestuur doet voorstel met verhoging van 1.00 per maand i.v.m. inflatiecorrectie.
 9. Rondvraag
 10. Sluiting