Algemene Ledenvergadering d.d. 30-03-2022

Algemene Ledenvergadering d.d. 30-03-2022

Tijd 20.00 – 21.30 uur
Plaats : dojang

1. Opening
2. Notulen vorige ALV
3. Verslagen trainingsgroepen / activiteitencommissie 2019, 2020 en 2021
4. Ledenadministratie 2019, 2020 en 2021
5. Financieel verslag boekjaar 2019, 2020 en 2021
PAUZE
6. Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar: Larry Meyer
Aftredend en herkiesbaar: Thomas Jones
Aftredend en herkiesbaar: Jacko Dekker
Aftredend en herkiesbaar: Johnny Kielema
Aftredend en niet herkiesbaar: Niesje Kat
Kandidaat: Jolande Maail – van der Sleen
– eventuele andere (tegen)kandidaten dienen zich tenminste 24 uur voor aanvang van deze vergadering te melden bij het secretariaat.
– ouders van jeugdleden zijn op deze vergadering van harte welkom, zij hebben echter geen stemrecht. Echter wordt uw mening c.q. opmerkingen als ouder zeker op prijs gesteld.
7. Ontwikkeling Sidokwan en activiteiten
8. Contributie
9. Rondvraag
10. Sluiting