Voorwaarden

1. Contributie

Inning van de contributie zal maandelijks en wel in de eerste week van de maand plaatsvinden middels automatische incasso. Hiertoe dient u de machtigingskaart volledig ingevuld tezamen met het inschrijfformulier in te leveren.

De contributiegelden bedragen:
Little tigers € 10,50
Pupillen t/m 10 jr. € 10,50
Aspiranten 11 t/m 13 jr. € 15,50
Junioren 14 t/m 17 jr. € 18,50
Senioren 18 jr. e.o. € 20,50
Kickfun € 20,50
Hapkido 2x p/w
16 t/m 17 jr.
€ 18,50
Hapkido 2x p/w
18 jr  e.o.
€ 20,50
Donateur Per jaar € 56,00

 
Beoefent u gecombineerd Taekwondo, Hapkido en/of Kickfun dan krijgt u 50% korting op de contributie van de 2de sport.

Bij de eerste betaling wordt eenmalig € 7,50 inschrijfgeld geïnd. De contributie wordt het gehele jaar door geïnd, dus ook tijdens de vakanties en wanneer de sporter niet deelneemt aan enige trainingen.

2. Beëindiging lidmaatschap

Beëindiging van een lidmaatschap door het lid geschiedt door opzegging. Opzegging dient per brief te geschieden. De brief dient gericht te worden aanSidokwan ledenadministratie, Trompstraat 1A, 7907 AR Hoogeveen, met vermelding van naamadres en datum ingang beëindiging. Wij bieden ook de mogelijkheid om middels email je opzegverzoek in te dienen.De opzegtermijn bedraagt tenminste één volle, aaneengesloten kalendermaand voor de datum waarop het lidmaatschap aflooptTevens dient een rode intrekkingsmachtigingskaart gestuurd te worden (Deze is bij de bank te verkrijgen).

3. Incassokosten

Indien de contributie niet wordt voldaan, komen alle eventuele kosten, waaronder o.a. incassokosten, geheel voor uw rekening.

4. Lidmaatschap TBN

Ieder nieuw lid van Sidokwan wordt automatisch lid van Taekwondo Bond Nederland (TBN). Dit geldt natuurlijk niet voor beoefenaars van Kickfun en Hapkido. Met het lidmaatschap heeft men het recht om deel te nemen aan de bondsactiviteiten en -examens.

De bondscontributies, die rechtstreeks aan de bond betaald dienen te worden, bedragen:

Aspiranten/Pupillen 13 jr. of jonger 29,50 per jaar
Junioren 14 t/m 17 jr. 35,20 per jaar
Senioren 18 jr. e.o. 40,30 per jaar

 

Inschrijfgeld nieuwe leden € 7,50

5. Algemeen

  • De sportkleding bestaat bij Taekwondo uit een wit taekwondo pak (dobok). Deze zal tijdens trainingen c.q. wedstrijden gedragen moeten worden.
    Arm-, been- en kruisbeschermers zijn verplicht.
  • Het dragen van sieraden e.d. is tijdens de trainingen en wedstrijden niet toegestaan.
  • De sporter is verplicht om voor de trainingen/wedstrijden zijn voeten te wassen.
    Nagels dienen geknipt te zijn.
  • Sidokwan is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade van of aan goederen van sporters.
  • Vakanties vallen zo veel mogelijk met de schoolvakanties samen.